BTHK Môn kỹ năng thẩm định thẩm tra

Để một dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thông qua và áp dụng được trong thực tiễn thì trước hết cần phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, thẩm tra về sự cần thiết ban hành ,tính khả thi hay tính hợp hiến, hợp pháp của dự thảo văn bản,…Thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và để hiểu rõ hơn vấn đề này sau đây em xin lựa chọn nghiên cứu đề tài: Xác định về chủ thể có thẩm quyền thẩm định thẩm tra dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo; và thẩm định, thẩm tra về sự cần thiết ban hành dự thảo Nghị định này”.

  1. Chủ thể có thẩm quyền thẩm định, thẩm tra dự thảo Nghị định về quản lý sử dụng pháo

Thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Là hoạt động của chủ thể có thẩm quyền trong việc xem xét, đánh giá chất lượng của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 4 Luật ban hành hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì Nghị định do Chính phủ ban hành. Dự thảo Nghị định về quản lý sử dụng pháo của Chính phủ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Đồng thời, căn cứ theo khoản 1 Điều 92 Luật này về thẩm định dự thảo nghị định thì Bộ Tư pháp là chủ thể thẩm định dự thảo Nghị định này.

Dự thảo nghị định của Chính phủ không phải thẩm tra, bởi vì đối tượng của thẩm tra là các văn bản do cơ quan quyền lực nhà nước ban hành(Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân). Chính vì vậy, dự thảo Nghị định về quản lý sử dụng pháo chỉ phải thẩm định, không phải thẩm tra.

  1. Thẩm định, thẩm tra tính cần thiết ban hành dự thảo Nghị định về quản lý sử dụng pháo

Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật và tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong tình hình mới thì Bộ Tư pháp nhất trí với việc ban hành Nghị định về quản lý sử dụng pháo thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Để xem đầy đủ truy cập link sau:BTHK KỸ NĂNG TĐTT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *