Bài tập học kỳ môn Luật Thanh tra khiếu tố

Đề tài số 1: “Phân tích các quyền của người khiếu nại và nêu ý nghĩa các quyền của người khiếu nại trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại

MỞ ĐẦU

Khiếu nại là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khiếu nại là một kênh thông tin khách quan phản ánh việc thực thi quyền lực của bộ máy nhà nước, phản ánh tình hình thực hiện công vụ của cán bộ, công chức. Nắm bắt được tầm quan trọng của điều đó, em xin chọn đề tài số 1: “Phân tích các quyền của người khiếu nại và nêu ý nghĩa các quyền của người khiếu nại trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại

NỘI DUNG

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI

  1. Khái niệm khiếu nại và giải quyết khiếu nại

     1.1.  Khái niệm khiếu nại

Khiếu nại là hoạt động diễn ra khá thường xuyên và phổ biến, do đó cụm từ khiếu nại được sử dụng rộng rãi trong đời sống xã hội. Khiếu nại theo gốc tiếng Latinh: “Complant” có nghĩa là sự phàn nàn, phản ứng, bất bình của người nào đó về vấn đề có liên quan đến lợi ích của mình[1].

Theo Đại Từ điển tiếng Việt, khiếu nại là thắc mắc, đề nghị xem xét lại những kết luận, quyết định do cấp có thẩm quyền đã làm[2].

Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”[3].

Khiếu nại theo nghĩa chung nhất là việc cá nhân hay tổ chức yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sửa chữa một việc làm mà họ cho là không đúng, đã, đang hoặc sẽ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích chính đáng của họ.

Như vậy khiếu nại quy định trong Luật này được hiểu là khiếu nại hành chính, đó là khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước và quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; khái niệm này chỉ giới hạn đối với những khiếu nại phát sinh trong lĩnh vực quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước.

[1]  T đin Anh – Vit (1990), NXB Đồng Nai, tr. 205

2 Nguyễn Như Ý (1998), Đại t đin Ting Vit, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội, tr. 904

[3] Luật khiếu nại năm 2011, NXB Tư Pháp.

Để xem đầy đủ vui lòng click vào đường link bên dưới:

Bài tập học kỳ môn Thanh tra khiếu tố Phân tích các quyền của người khiếu nại và nêu ý nghĩa các quyền của người khiếu nại trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại”

2 Comments to “Bài tập học kỳ môn Luật Thanh tra khiếu tố”

  1. E cảm ơn ad ạ

  2. E cảm ơn ad ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *